Home \  Archives

Previous Archives

Volume 01, Issue 01

   A New Era in Modern E-Business: Enterprise Resource Planning (ERP) Systems
   M. N. I. Hansini Abeyrathne
   Download

   ශ‍්‍රි ලංකාවේ ඉතුරුම්හි මෑත කාලින ප‍්‍රවණතා හා ග‍්‍රාමීය ඉතුරුම් කෙරෙහි බලපාන සාධක
   ඩී.ඒ.සී. රූෂානි
   Download

   The Significance of Tourism in Sri Lankan Economy
   Apeksha Embuldeniya
   Waneesha Rajapaksha
   Download

   හෙල්මළු වී වගාවේ යෙදවුම් භාවිතයේ කාර්යක්ෂමතාව
   ඉන්දික සමන් කුමාර
   Download

   සංඛ්‍යානය විෂයයෙහි සම්භවය හා විකාශය පිළිබඳ සංක්‍ෂිප්ත විමර්ශනයක්
   ර.මු.මු. බණ්ඩාර රත්නතිලක
   Download

   ශ‍්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය කෙරෙහි කාර්මික, කෘෂිකාර්මික හා සේවා යන අංශ ත‍්‍රිත්වයෙහි බලපෑම
   ආර්.එම්.ජි.ජී. රාජපක්ෂ
   Download

   ගම්මිරිස් වගාවේ මෑත කාලීන ප‍්‍රවණතා; 2000 - 2012 කාල සීමාව
   ඩබ්. ජී. නිරෝෂා ශ්‍යාමාලී
   Download

   ශ‍්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය හා ග‍්‍රාමීය සමාජ-ආර්ථික සංවර්ධනය
   ආර්.ඩබ්.වී.එස්.ක‍්‍රිෂාණී
   Download

   අ.පො.ස (සා.පෙළ) සිසුන්ගේ අධ්‍යයන කුසලතා සඳහා සාධක බලපෑම
   ජී.එච් හර්ෂා මාධවී සිල්වා
   Download

   Importance and the Usage of Statistics
   D.S Kodithuwakku
   K.P.K Dulani
   K.M.R.R. Muhandiramge
   M. N. Jayawardhana
   Download

   බලශක්ති අර්බුදයට පිළියමක් ලෙස සූර්ය බලශක්තිය යොදා ගැනීම
   ඩබ්.ඒ.ඩී.ඩී. ශ‍්‍රියාණි
   Download

   කර්මාන්ත ක‍්‍රියාවලියයෙන් සිදු වන පාරිසරික දූෂණය අවම කිරීමට පාරිසරික ආර්ථික විද්‍යාවේ දායකත්වය
   ඩබ්. ගයාත‍්‍රී මදුභාෂර්‍ණ
   Download

   Impact of Ageing Population on the Economy of Sri Lanka
   D. K. Shehani Malsha
   Anne Dissanayake
   Download

   අධ්‍යාපන කාර්යය සාධනය කෙරෙහි බලපාන සාධක
   කේ.ඩී. ප‍්‍රදීපිකා චතුරංගි
   Download

   ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ යන වියපත් ජනසංඛ්‍යා අනුපාතිකය, වැඩිහිටි නිවාසගත වීමේ ප‍්‍රවණතාව කෙරෙහි බලපාන සාධක
   එම්.ජී.එච්. එරංග
   Download

   ශී‍්‍ර ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරය තුළින් ආර්ථිකයට ඇති කරන බලපෑම
   ආර්.ජී. ශානිකා රසාංජලී
   Download

   විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය සඳහා රජයේ වැය කිරීම්
   පී. ජී. තාරකා නුවන්ති පෙරේරා
   Download

   The Millennium Development Goals and Sri Lanka
   H.D. Pavithra Madushani
   Download

Volume 02, Issue 01

   Impact of Apparel Industry on the Economy of Sri Lanka
   Apeksha Embuldeniya
   Download

   බෝවන රෝගයන්හි ව්‍යාප්තිය කෙරෙහි, ජනගහනයේ ප‍්‍රාදේශීය ව්‍යාප්තියෙහි බලපෑම
   පී. ජී. තාරකා නුවන්ති පෙරේරා
   ඩී. ආර්. කාංචනා නුගලියද්ද
   ඩී. ආර්. කාංචනා නුගලියද්ද
   ඊ. ඩබ්. එස්. සෙව්වන්දි
   පී. එච්. එන්. කේ. සිල්වා
   ඒ. ඩී. යෙෂිකා සේනාරත්න
   Download

   ශ්‍රී ලංකාවේ ශ‍්‍රම බලකාය හා රැකියා වෙළෙඳ පොළ: විමර්ශනාත්මක අධ්‍යනයක්
   ඒ. ඒ. පියුමි මේනකා මධුභාෂිණී
   Download

   ශ‍්‍රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ආර්ථික වර්ධනය කෙරෙහි වන බලපෑම
   ඊ. ඩබ්. එස්. සෙව්වන්දි
   පී. එච්. එන්. කේ. සිල්වා
   . ආර්. මධුශානි
   Download

   විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රවේශය කෙරෙහි පෞද්ගලික උපකාරක පන්තිවල බලපෑම
   එ. ඒ. එම්. කේ. අමරසිංහ
   එම්. ඞී. එම්. උබේසේන
   එල්. එල්. ආර්. ලොරෙන්සුහේවා
   යූ. ජී. පී. එස්. සමරනායක
   එච්. ටී. ඒ. එස්. හපුආරච්චි
   Download

   උඩරට එළවළු නිෂ්පාදනයේ උච්චාවචනය කෙරෙහි බලපාන සාධක (ලීක්ස් වගාව ආශ‍්‍රයෙන්)
   ආර්.එම්.ජි.ජී.රාජපක්ෂ
   Download

   ශ්‍රී ලංකාවේ ජන සංයුතියේ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම්
   පී. ජී. තාරකා නුවන්ති පෙරේරා
   , ඩී. ආර්. කාංචනා නුගලියද්ද
   ඒ. ඩී. යෙෂිකා සේනාරත්න
   Download

   The relationship between university library usage and educational performance in University of Kelaniya
   Prabhani Wijesinghe
   Nimanthi Dilanga
   Hashini Samudrika
   Chathurika Lasanthi
   Nipuni Medya
   Download

   ශී‍්‍ර ලංකාවේ පාසල් ළමුන් කෙරෙහි රූපවාහිනියෙන් වන බලපෑම
   ඒ. ඒ. එස්. ඩී. අධිකාරි
   එච්. කේ. ඒකනායක
   එල්. එන්. ලියනගේ
   ඩී. එච්. එස්. මධුවන්ති
   ඩී. එම්. එස්. එස්. දයාරත්න
   කේ. එන්. සමරසිංහ
   Download

   කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයයේ සීමාවාසික පුහුණු වැඩසටහන්වල ඵලදායීතාව
   මල්ෂා ඈන් දිසානායක
   කල්පනී ද සිල්වා
   සායේන්‍ද්‍රිකා රණසිංහ
   ර. මු. මු. බණ්ඩාර රත්නතිලක
   Download

Volume 03, Issue 01

   Sri Lankan youth and their disclosure to computer literacy: Review
   U.R.G.D.A.K Moragolla
   Download

   වතු ප‍්‍රජාවගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කුසලතා සහ ආර්ථිකමය බලපෑම
   එච්.පී.එන්. නිමාලි රත්නායක
   Download

   ශ‍්‍රී ලංකාවේ සිසුන් පාසල් හැර යාමට බලපානු ලබන සාධක පිළිබඳ විමසුමක්
   එම්.එල්.සී. යසින්තා
   Download

   Ethical Issues in Social Science Research: A Review
   H. D. P. Madushani
   Download

   ශ‍්‍රී ලංකාවේ පරිගණක සාක්ෂරතාවය
   එල්.ජී.ඞී. පෙරේරා
   Download

   Workplace Stress in Nursing: A Literature Review
   W.V.P.M. Nayomi
   Download

   විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථයින්ගේ අධ්‍යාපන සාර්ථකත්වය කෙරෙහි සේවානියුක්තියේ බලපෑම (කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය ඇසුරින්)
   ඞී. එම්. එච්. දසනායක
   Download

   ශී‍්‍ර ලංකාවේ නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය ව්‍යාප්ත වීම සඳහා බලපාන සමාජීය, ආර්ථික සාධක: ආනුභාවික අධ්‍යයනයක් ඇසුරින්
   එම්.පී.ඒ.ඩබ්ලිව්. පතිරාජ
   Download

   A Review of Socio-Economic Factors Affecting For Diabetes
   M.W.A.S.M. Weerasinghe
   Download

   A Review of Socio Economic Factors Impact on Cancer Incidence
   K.B.R. Senavirathne
   Download

   ශී‍්‍ර ලංකාවේ සියදිවි නසා ගැනීම් සඳහා බලපාන සාධක පිලිබඳ ආනුභවික අධ්‍යයනයක්
   පී.එස්. මධුභාෂිණී
   Download

   ශ‍්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තයේ වත්මන් ප‍්‍රවණතා හඳුනා ගැනීම
   කේ. පී. එල්. මධුභාෂිණී
   Download

Volume 03, Issue 02

   Social Network Usage of Government Employees in Sri Lanka
   R. M. M. B. Rathnathilaka
   H. D. P. Madushani
   L. G. D. Perera
   D. M. H. Dasanayake
   W. V. P. M. Nayomi
   K. S. R. Kulasinghe
   G. L. D. H. C. Madushanka
   Download

   Study on the factors affecting private investments in Sri Lanka
   D. S. Kodithuwakku
   Yasasi W. Jayawardana
   M. N. Jayawardhana
   K. M. R. R. Muhandiramge
   K. P. K. Dulani
   Download

   රිය අනතුරු සඳහා බලපාන සාධක පිළිබඳ ආනුභවික අධ්‍යනයක්
   ජී.එල්.ඞී.එචී.සී. මදුසංක
   Download

   Ethical Issues in Social Science Research: A Review
   H. D. P. Madushani
   Download

   Impact of the relationship between Body Mass Index (BMI) and food intake patterns on obesity among undergraduates in Sri Lanka
   Yasasi W. Jayawardana
   A. A. P. M. Madhubhashini
   P. A. G. Madhushani
   M. B. M. R. C. S. Marapana
   Download

   Changing population growth rate and its determinants with the beginning of 21st century
   L.N.M.Liyanapathirana
   Download

   Impact of the relationship between obesity and food intake patterns among Sri Lankan people
   Vishwapali Nirmaleen Dolapihilla
   Download

   ශ‍්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය හා පුස්තකාල ඉතිහාසය
   කේ. ඒ. එස්. ආර්. කුලසිංහ
   Download

   ශි‍්‍ර ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනය කෙරෙහි ජනගහන වර්ධනය ඇතිකරන බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යනයක්
   ඒ. ඒ. පී. එම් මධුභෂිණී
   Download

   ගුණාත්මක පාසල් පද්ධතියක් සඳහා නව පාසල් පාදක කළමනාකරණ වැඩසටහනක යෝග්‍යතාව
   ඩබ්. ජී. කුමාරි
   Download

   Socio- Economic background of the female inmates of elderly homes in Sri Lanka
   D.K.S.Malsha
   Anne Dissanayake
   R.M.M.B. Rathnathilaka
   A.K.M de Silva
   R.S.S. Kamalawarna
   Download

   විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රවේශය කෙරෙහි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යයනයකි
   ඩබ්.ජී.ආර්.රුවන්ති
   Download

   වයස්ගත ජනගහනය හා ඒ ආශ‍්‍රිත ගැටලූ
   ධනුෂා ලක්මාල
   Download